Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Voorwaarden

versie 20140521

Adrian-Shop.nl is de verkoop-site van Adrian-Art.eu

Vestigingsplaats: Apeldoorn
KvK nummer: 08215427 Veluwe en Twente
BTW nummer: 1175.51.958.B02
ING 4454499
IBAN NL46INGB 0004454499
BIC/SWIFT INGBNL2A

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing Op alle aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten van AdrianArt. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk
en opgenomen op de internetsite van Adrian-Shop.nl. Op verzoek zenden wij u een
schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 AdrianArt garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 AdrianArt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (zie
ook artikel 3.4)
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AdrianArt.
AdrianArt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt AdrianArt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 AdrianArt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten
te verbeteren. AdrianArt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in
zijn prijzen of voorwaarden.
Het zal niet mogelijk zijn om AdrianArt te binden aan de aanbiedingen
als de klant uit de redelijkheid en de billijkheid kan opmaken dat er een fout zit in de aanbieding of een deel daarvan.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en
exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf aan de levering of binnen veertien (14) dagen
na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim
en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over
het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door AdrianArt bent u een bedrag van
vijfentwintig euro (EUR 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien AdrianArt haar vordering ter
incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van
het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van AdrianArt om in plaats daarvan de daadwerkelijk
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de
uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen
tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AdrianArt.

Artikel 4. Levering.
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AdrianArt bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen
recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.4 Aan de leveringsplicht van AdrianArt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AdrianArt geleverde
zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst
aan AdrianArt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment
van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AdrianArt geleverde producten
geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 AdrianArt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel
en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u AdrianArt daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)
werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd
kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AdrianArt de keuze de
desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.
7.3 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave
van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer
na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan AdrianArt heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer
is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk
melding te maken bij AdrianArt. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AdrianArt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede
ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt
terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
7.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in
geen geval betrekking hebbend op diensten.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier
geen invloed heft.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen.
7.6 Indien klachten van de afnemer door AdrianArt gegrond worden bevonden, zal AdrianArt naar haar keuze of de geleverde
zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van AdrianArt en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot
ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AdrianArt) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AdrianArt gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van AdrianArt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.7 AdrianArt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd
aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.Artikel 8. Gegevensbeheer
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij AdrianArt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AdrianArt.
AdrianArt houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy regels.

8.2 AdrianArt respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling
van uw persoonlijke gegevens.

8.3 AdrianArt maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te
verwijderen.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
9.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

9.3 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens AdrianArt in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld
of in strijd met de aanwijzingen van AdrianArt en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van AdrianArt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie.
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten
gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AdrianArt, dan
wel tussen AdrianArt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AdrianArt, is AdrianArt
niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AdrianArt.

Artikel 12. Overmacht
12.1 AdrianArt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten
gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van AdrianArt alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen
gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 AdrianArt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AdrianArt gehouden enige boete of schadevergoeding
te betalen.

12.4 Indien AdrianArt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst
tussen AdrianArt en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Arnhem kennis, tenzij AdrianArt er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de
woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze producten of diensten dan kunt u dit per e-mail of post kenbaar maken aan:

AdrianArt
Koningstraat 94
7315 HX Apeldoorn
info@adrian-art.eu

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)